Ugrás a tartalomra

2024-07-12 20:30 Táncpark

Duna fergeteges

Duna Művészegyüttes

2024-07-13 20:30 Táncpark

A Falu

Fitos Dezső Társulat

2024-07-14 20:30 Táncpark

„A művészet esszenciája...”

Sivasakti Kalánanda Táncszínház

Adatvédelmi tájékoztató

1. Az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő: Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Táncszínház)

Székhely: 1024 Budapest, Kis Rókus utca 16-20.

E-mail: info@tancszinhaz.hu

Telefon: (1) 434-5949

 

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Elsődlegesen irányadó jogszabályok:

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR)

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

A Táncszínház honlapjának (www.tancszinhaz.hu) használata és szolgáltatásaink igénybevétele során adatkezelésre kizárólag az Ön előzetes tájékoztatása mellett és kifejezett hozzájárulása alapján kerül sor. Ezen túlmenően a Táncszínház adatot csak az Önnel kötött szerződés teljesíthetősége érdekében, jogos érdekből vagy kifejezett jogszabályi előírás alapján kezel.

 

3. Az adatkezelési elveink

A Táncszínház az Ön személyes adatait a jogszerűség, a tisztességes eljárás követelményének megfelelően, kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, csak a legszükségesebb mértékben és a cél eléréséhez minimálisan szükséges ideig kezeli. 

A Táncszínház nem ad ki semmilyen személyes adatot harmadik személynek az érintett hozzájárulása vagy előzetes tájékoztatása nélkül ? kivéve, ha erre jogszabály vagy hatóság kifejezetten kötelezi

 

4. A regisztráció során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés

4.1. Hírlevél küldés, elektronikus kapcsolattartás

 Hírlevél

A Nemzeti Táncszínház legfőbb feladatának tekinti, hogy a magyar és a nemzetközi táncművészet kiemelkedő színvonalú produkciói a magyar közönség minél szélesebb rétegéhez eljussanak. Ezért célunk, hogy minél több eseményünkön a vendégünkként köszönthessük Önt.

Ha megtisztel minket azzal, hogy feliratkozik a Táncszínház hírlevelére és így a hozzájárulása révén közvetlenül is megkereshetjük Önt e-mailen keresztül, akkor ígérjük, hogy a programjainkkal kapcsolatos minden lényeges információról a megfelelő időben tájékoztatni fogjuk.

 

A hírlevélre történő feliratkozás esetén az Ön alábbi adatait kezeljük: 

  • név
  • e-mail cím

Amennyiben a jövőben nem kíván közvetlenül értesülni programjainkról, hozzájárulását visszavonhatja a hírlevélben a ?Leiratkozás? linkre való kattintás után az ott megjelenő beállítási felületen.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) 

A Táncszínház felhívja a figyelmet, hogy a fenti adatok megadása kötelező. Nem szükséges azonban, hogy az e-mail cím az érintett nevét tartalmazza, pl. info@cégnév.hu cím is megadható. Az érintett szabadon dönthet arról, hogy olyan létező e-mail címet ad-e meg, amely a kilétére utaló információt tartalmaz.

4.2. A honlapunkon található Statisztikai célú süti

4.2.1. Funkcionális, munkamenet sütik

Ezek a sütik a Táncszínház honlapjának megtekintéséhez, a funkciók használatához szükségesek.

Nem lehet beazonosítani a látogatót, személyes információkat nem gyűjtenek. Érvényességi idejük a böngészés időtartamára terjed ki, a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

A weboldal által használható sütik:

1, név: PHPSESSID | funkció: a felhasználói munkamenethez kapcsolódó ?session id? azonosító | érvényesség: böngésző bezárásáig

2, név: LANG HU/ENG | funkció: Magyar vagy angol nyelv használata a weboldalon | érvényesség: böngésző bezárásáig

4.2.2. Google Analytics mérőkód cookie

A Google Analitika, mint külső szolgáltató segíti a tancszinhaz.hu honlap látogatottsági és egyéb web-analitikai adatainak független mérését. Az adatok anonimizált módon kerülnek rögzítésre, a Táncszínház azokat kizárólag statisztikai célokra, illetve az oldal működésének optimalizálására használja fel. A mérési adatok kezeléséről részletes felvilágosítás található az alábbi linken: http://www.google.com/analytics. Az ilyen statisztikai célú web-analitikai adatgyűjtés széles körben elterjedt gyakorlat.

A Google termékeiért a Google Inc. (Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) felelős. A Google termékeiért Európában a Google Dublin felelős Európában (Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436?1001). Google Analytics Szolgáltatási Feltételek: https://www.google.com/analytics/terms/hu.html, Általános Áttekintés a GoogleAnalyticsbiztonsági és adatvédelmi elveiről: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu, valamint a Google adatvédelmi szabályzata: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

5.2. Adatkezelés a Táncszínház Facebook oldalán

A Táncszínház programjainak népszerűsítése céljából oldalt tart fenn.

5.2.1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes regisztrációja.

5.2.2. Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

Jogellenes, vagy sértő  tartalom  publikálása esetén a Táncszínház előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.

A Táncszínház nem felel a felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért.

A Táncszínház nem felel semmilyen, a működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

 

6. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

6.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

A Táncszínház, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

A személyes adatokhoz a Táncszínház kijelölt munkavállalói férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. A Táncszínház csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat harmadik fél számára.

6.2. Adatbiztonsági intézkedések

A Táncszínház a bejelentésben megadott személyes adatokat a Táncszínház székhelyén tárolja. Az adatfeldolgozó az adatra vonatkozóan önálló döntést nem hozhat, kizárólag a Nemzeti Táncszínházzal kötött szerződés rendelkezései és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Adatfeldolgozóinkat úgy választottuk ki, hogy az általuk végzett adatkezelés során a lehető legnagyobb mértékben garantálva legyen az Ön személyes adatainak biztonsága. A személyes adatok feldolgozásához a Táncszínház a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe:

adatfeldolgozó neve:             

InterTicket Kft.

1139 Budapest, Váci út 99., 6. emelet (BUSINESS CENTER 99 OFFICE PARK)

10384709-2-42

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

7.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Táncszínháztól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Táncszínház kinek, mikor, milyen jogalap szerint, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A Táncszínház az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött e-mailben teljesíti.

7.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Táncszínház módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). A Táncszínház a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött e-mailben értesíti.

7.3. A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Táncszínháztól a személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet a Táncszínház abban az esetben utasítja el, ha a Táncszínházat a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha számviteli jogszabályok által előírt határidő nem telt le. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Táncszínház a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött e-mailben értesíti az érintettet.

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Amennyiben további információra lenne szüksége lépjen velünk kapcsolatba az info@tancszinhaz.hu e-mail címen vagy a 1536 Budapest, Pf. 284 postacímen keresztül. 

Amennyiben Ön a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál online panaszt tehet. Az elérhető link: https://www.naih.hu/online-uegyinditas.html.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt (Táncszínházat) panaszával kapcsolatban, és az nem vezetett eredményre.

Jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per ? az Ön választása szerint ? a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Táncszínház bármikor jogosult arra, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót módosítsa. Amennyiben ez az adatkezelés elveinek vagy céljának megváltoztatásával jár, előzetesen beszerzi az érintett hozzájárulását a további adatkezeléshez. 

 

Budapest, 2023. október

 

KIM NKA Millenaris Eisberg